Nieuwe samenwerkingsovereenkomst Stad Gent en IN-Gent

Op 29 juni 2016 sloot Stad Gent een gewijzigde samenwerkingsovereenkomst af met Integratie en Inburgering Gent vzw (IN-Gent vzw). De nieuwe samenwerkingsovereenkomst loopt tot 2019 en is het sluitstuk van de hervorming van de Gentse integratiesector. IN-Gent voert het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit en krijgt aanvullende taken van de Stad Gent.

Hervorming integratiesector

De Vlaamse regering besliste in 2013 om in de integratie- en inburgeringssector een aantal werkingen te laten fusioneren in een Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering. Aan de steden Antwerpen en Gent werd, gezien de specifieke grootstedelijke context waarin men werkt, toegestaan om eigen stedelijke agentschappen op te richten.

Het stedelijk extern verzelfstandigd agentschap In-Gent brengt vier externe actoren samen met kerntaken in inburgering en integratie. Intercultureel Netwerk Gent vzw, Kom-Pas Gent vzw en Tolken en Vertalen Gent vzw gingen op 1 mei 2015 op in het stedelijk agentschap, gevolgd door het Huis van het Nederlands Gent vzw later dat jaar.

IN-Gent voert het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit. De organisatie richt zich zowel op burgers, diensten als het beleid. Tot de kerntaken van de organisatie behoren het wegwijs maken van nieuwkomers, advies uitbrengen aan diensten en organisaties rond integratie, diversiteit en toegankelijkheid, signaalfunctie naar het beleid, racismebestrijding en positieve beeldvorming.

Gentse accenten

In Gent werd gekozen om een verregaande samenwerking met de Stad Gent op te zetten. De Stad investeert extra in IN-Gent, legt eigen accenten en toont zich daarmee ambitieus op vlak van inburgering, integratie en het verhogen van gelijke kansen. Via de gewijzigde samenwerkingsovereenkomst vertrouwt Stad Gent enkele van haar taken aan IN-Gent toe en vraagt het agentschap enkele bijkomende taken op te nemen.

Overgenomen stedelijke taken:

 • uitbating van het doortrekkersterrein
 • organisatie van het Offerfeest en De Gentse Lente
 • opnemen van projecten Samen Gentenaar en Ambassadeurs Latent Talent

Bijkomende stedelijke opdrachten:

 • ondersteuning van zelforganisaties
 • opzetten van een gendernetwerk
 • Stad Gent ondersteunen bij de uitrol en toepassing van haar taalbeleid
 • verhogen van taaltoegankelijkheid van Gentse diensten en organisaties
 • voorzien van een aanbod sociaal tolken en vertalen
 • beheren en verder uitbouwen van de vertaalbibliotheek
 • organiseren van conversatiegroepen Nederlands met vrijwilligers
 • toeleiding van nieuwkomers naar het vrijetijdsaanbod
 • personen met migratieachtergrond begeleiden naar hoger onderwijs
 • toekennen beurzen voor het Universitair Talencentrum
 • bijkomende ondersteuning rond diplomagelijkschakeling voor niet-inburgeraars
 • opzetten van een infopunt onderwijs

‘De oprichting van In-Gent vzw is de belangrijkste hervorming van de integratiesector in de laatste 30 jaar. Met een eengemaakt, performant agentschap vatten we de uitdagingen van de superdiverse samenleving aan. Daarbij zijn eigen Gentse accenten zeer belangrijk,’ zegt schepen voor Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport, Resul Tapmaz.

‘Met alle Gentenaren, nieuwkomers, oudkomers, vluchtelingen, asielzoekers, en andere personen met een migratieachtergrond maken we Gent nog sterker voor de toekomst,’ aldus Koen De Mesmaeker, algemeen directeur IN-Gent vzw.

Advertenties
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Stand van zaken 1 jaar ECCAR racisme- en discriminatiebestrijdingsplan

In maart 2015 lanceerde de Stad Gent een uitgebreid meerjarenplan tegen racisme en discriminatie, voor meer gelijke kansen. Het plan bevat 58 maatregelen, op vlak van werken, wonen, onderwijs en vrijetijdsbeleving, waarvan na 1 jaar al 53 acties zijn gecontinueerd en versterkt, opgestart of gerealiseerd.

Gent is al vele jaren een voortrekker wanneer het gaat over het bieden van gelijke kansen en het nemen van een duidelijk stelling tegen racisme en discriminatie. Gent was onder meer de eerste Vlaamse stad met een holebi-beleidsplan in 2004 en een pionier met de uitbouw van een eigen stedelijk integratiebeleid medio jaren 1970.

De Stad Gent is sinds 2007 actief lid van het European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR) netwerk. In het kader van dit lidmaatschap stellen steden een 10-punten actieplan op dat aantoont welke inspanningen de stad levert in de strijd tegen racisme en discriminatie. Dit plan werd goedgekeurd door UNESCO. In maart 2015 lanceerde de Stad Gent een nieuw en uitgebreid actieplan racisme- en discriminatiebestrijding voor meer gelijke kansen.
‘Gent kiest voor een beleid dat verder reikt dan sensibiliseren en informeren. Als lokaal bestuur willen we alles doen binnen onze mogelijkheden om te zorgen voor meer gelijkheid en het bestrijden van discriminatie en racisme’ zegt Resul Tapmaz, schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Gezondheid en Sport.

Het actieplan omvat 58 maatregelen op vlak van werken, wonen, onderwijs en vrijetijdsbeleving. Enkele belangrijke krachtlijnen van het actieplan zijn het voeren van praktijktesten naar discriminatie op de woninghuurmarkt, het uitvoeren van controles op het aanwervingsbeleid van contractanten van de Stad Gent, een gelijke kansenscan van de eigen stadsdiensten en het behalen van streefcijfers voor het personeel van de Stad Gent en het OCMW Gent.

‘Na 1 jaar zijn van de 58 aangekondigde maatregelen 23 acties gecontinueerd en versterkt, 15 acties opgestart en 15 acties gerealiseerd. Er is goed gewerkt, maar er ligt nog werk op de plank’, zegt schepen Resul Tapmaz. In de loop van 2016 bepalen we onder meer een streefcijfer diversiteit voor OCMW- en stadspersoneel en lanceren we nieuwe controles op gelijke toegang tot de woninghuurmarkt.’

1 jaar ECCAR racisme- en discriminatiebestrijdingsplan
Een selectie van opgestarte initiatieven en realisaties voor meer gelijke kansen en minder uitsluiting na 1 jaar ECCAR racisme- en discriminatiebestrijdingsplan:

Gelijke Kansen Methodiek
De Gelijke Kansen Methodiek is een screening van de stadsdiensten, met de bedoeling diversiteit op korte en lange termijn te laten doorsijpelen in de reguliere werking. Er wordt een actieplan opgemaakt per dienst, waarvan de diensten auteur en uitvoerder zijn. De doelstelling is om tegen 2018 tien relevante diensten te screenen. In 2015 werd de methodiek op punt gesteld en werden 6 medewerkers van de Stad Gent en OCMW Gent opgeleid tot procesbegeleiders. De  methodiek werd opgestart bij twee diensten: Sportdienst van de Stad Gent en Dienst Leerwerkplekken van het OCMW Gent.

Aandacht voor diversiteit bij Politie Gent
Via de tweedaagse opleiding voor de Gentse politie ‘Durf anders te denken’, worden onder meer vaardigheden bijgebracht inzake de correcte opvang van de slachtoffers van seksueel geweld, discriminatie en haatmisdrijven. Tot op heden hebben reeds 300 van de 1047 leden van het politiekorps de opleiding gevolgd.

Aandacht voor diversiteit binnen sportbeleid

 • In het nieuwe Retributiereglement op het gebruik van de stedelijke sportaccommodaties wordt er een vrijstelling verleend aan de begeleiders van personen met een handicap. Personen met het recht op verhoogde tegemoetkoming kunnen gebruik maken van de UiTPAS
 • De Sportdienst streeft naar een bredere participatie en een betere afspiegeling van de stedelijke samenleving op de sportkampen van de Stad Gent. Voor de zomerkampen 2016 werden 492 extra plaatsen gecreëerd, waarvan 125  voorbehouden plaatsen om ook kinderen, die soms moeilijk de weg vinden naar het sportaanbod, de mogelijkheid op een sportieve vakantie te bieden. Ook bij de lesgevers wordt gewerkt aan meer diversiteit
 • Een jeugdsportcoördinator diversiteit en een jeugdsportcoördinator G-sport van de Sportdienst begeleiden de Gentse sportverenigingen
 • De Sportdienst streeft naar een betere toegankelijkheid van bovenlokale sportevenementen voor personen met een beperking. De toegankelijkheidsambtenaar geeft advies en de Klankbordgroep Integrale Toegankelijkheid bezoekt vervolgens de evenementen.

Cultuurparticipatie
In het Intercultureel Centrum De Centrale is in 2015 het project ‘Ondersteuning projectontwikkeling’ opgestart. Het doel van dit project is het verhogen van de participatie van etnisch-cultureel divers artistiek en cultureel talent aan de stedelijke (en andere) cultuurprogramma’s. Twee halftijdse medewerkers zijn aangeworven om een begeleiding op maat uit te werken voor potentiële initiatiefnemers.

Meldingsbereidheid verhogen
De Stad Gent en Unia (het voormalige Interfederaal Gelijkekansencentrum) maakten werk van de bekendmaking van de werking van Unia Regio Gent (voormalige Meldpunt Discriminatie Gent). In september en oktober 2015 werden in de studentenbuurt (Sint-Pietersplein en Overpoortstraat) verschillende bekendmakingsacties opgezet waar het campagnemateriaal werd verspreid. In de Overpoortstraat was er politiecontrole op de aanwezigheid van de sticker met daarop informatie over het melden van deurdiscriminatie.
Het gratis sms-nummer 8989 kan sinds februari 2016 gebruikt worden voor meldingen van alle mogelijke discriminatiegronden. Tot voor kort was dit sms-nummer enkel bruikbaar voor meldingen van discriminatie in de horecasector.

Gelijke kansen op de eigen werkvloer
Als werkgever met aandacht voor gelijke kansen, ondernemen de Stad Gent en OCMW Gent sensibiliseringsacties naar het eigen personeel. Via wijkgerichte jobbeurzen wordt ingezet op het verhogen van de diversiteit van het eigen personeelsbestand. Bij selectieprocedures wordt er geprobeerd om ‘adverse impact’ zo veel mogelijk te vermijden en worden er redelijke aanpassingen voorzien voor sollicitanten met een arbeidsbeperking. Vacatures en selectieproeven worden gescreend op eenvoudig taalgebruik.

Gelijke toegang tot de huisvestingsmarkt

In 2015 voerde de Universiteit Gent in opdracht van de Stad Gent een onderzoek uit naar discriminatie op de Gentse huurmarkt. Eén van de conclusies van het onderzoek is de vaststelling dat praktijktesten werken om uitsluiting tegen te gaan. Wanneer vastgoedmakelaars weten dat er controles worden uitgevoerd, zijn zij minder geneigd te discrimineren. Het onderzoek toont ook aan dat slechts een kleine minderheid van de verhuurkantoren volhardt in dit discriminatoir gedrag. De grote meerderheid van de kantoren discrimineert niet. Discriminatie komt frequenter voor bij particuliere verhuurders.
Het onderzoek gaf aanleiding tot een overlegproces met de sector. Dit resulteerde in het Gents Charter Gelijke toegang tot huisvesting dat werd afgesloten tussen de Stad Gent, het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, het Confederatie van Immobiliënberoepen en het Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen, de Huurdersbond en Unia. Dit Charter omvat 10 engagementen als antwoord op beleidsaanbevelingen uit het onderzoek.
De Stad Gent zet ook verder in op het uitvoeren van praktijktesten naar onterechte uitsluiting op de woninghuurmarkt.

Stimuleren van toegankelijke handel en horeca
De Stad Gent stimuleert Gentse handelaars om handels- en horecazaken toegankelijk te maken voor minder mobiele personen. De subsidieregeling voor het aanpassen van handelspanden voorziet daartoe jaarlijks 50.000 euro. De stad betaalt dertig procent van de investering terug voor het aanleggen van een hellend vlak, het verbreden van de toegang, het aanpassen van de toiletruimte in een horecazaak en het vergroten van de pasruimte in kledingzaken. Alle handelaars en horeca-uitbaters hebben een brief en folder ontvangen van de Stad Gent om de ondersteuningsmogelijkheden beter bekend te maken.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

500 plaatsen extra en meer diversiteit op sportkampen Stad Gent

De Sportdienst streeft naar een grotere diversiteit bij zowel deelnemers als begeleiders van de sportkampen. Een actieplan met een aantal krachtlijnen vormt de leidraad voor een betere afspiegeling van de stedelijke samenleving op de kampen. Daarvoor werd een actieplan opgemaakt met een aantal krachtlijnen.  

‘4.139 kinderen kunnen tijdens de zomervakantie op kamp met de Stad Gent. We creëerden 492 extra plaatsen en zorgen voor 125  voorbehouden plaatsen, om zo alle Gentse kinderen de mogelijkheid op een sportieve vakantie te bieden – ook kinderen die soms moeilijk de weg vinden naar het sportaanbod tijdens de schoolvakanties’ zegt Resul Tapmaz, schepen van Gelijke Kansen, Welzijn Gezondheid en Sport. ‘We streven naar een bredere participatie en een betere afspiegeling van de stedelijke samenleving op de kampen. Vanaf de herfstvakantie start de Sportdienst ook met een eerste eigen g-sportkamp.’

Verspreiding aanbod
Het sportkampenaanbod wordt vandaag al heel ruim verspreid. Vanaf nu worden ook extra inspanningen gedaan naar partnerorganisaties die werken met kinderen die moeilijk de weg naar onze kampen vinden. Er wordt samengewerkt met IN-Gent vzw, Brede School, de brugfiguren van lagere scholen, vzw Jong en de wijkgezondheidscentra. Zo zullen zij wekelijks een overzicht krijgen van de openstaande kampplaatsen.

Voorbehouden plaatsen
Een aantal plaatsen wordt tijdelijk gereserveerd voor inschrijvingen via deze partnerorganisaties. Het gaat in totaal over 125 plaatsen waarvoor deze organisaties in de periode tussen 19 maart en 12 juni 2016 kinderen kunnen inschrijven. De voorbehouden plaatsen worden verdeeld over alle kampen, met telkens een maximum van 6 plaatsen (maximaal 1/5de) per kamp. Alle plaatsen van dit contingent die nog vrij zijn op 12 juni 2016, worden nadien weer opengesteld. Wie op de wachtlijst staat voor dit kamp wordt verwittigd van de eventueel vrijgekomen plaats.

Lesgevers
Via de partnerorganisaties gaan we ook op zoek naar gemotiveerde en enthousiaste sportievelingen om als co-lesgever mee de kampen te begeleiden. De co-lesgevers staan in eerste instantie de lesgevers bij, maar krijgen kansen om via voldoende praktijkervaring, vorming en opleiding door te groeien tot lesgevers.

Tarieven
De prijzen voor de zomerkampen variëren van 17 tot 156 euro voor een volledige week. De precieze tarieven per kamp zijn terug te vinden in de sportkampbrochure en op de website www.stad.gent/sport. Kinderen van wie de ouders een UiTPAS aan kansentarief hebben, krijgen een korting van 80% op die kostprijs.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Stad Gent sluit charter met de huurwoningsector en blijft praktijktesten inzetten

Het onderzoek naar discriminatie op de Gentse huurwoningmarkt, uitgevoerd door de Universiteit Gent in opdracht van de Stad Gent, is beëindigd. Het onderzoek in twee fasen werd gevoerd aan de hand van praktijktesten. De eerste fase van het onderzoek toonde aan dat verhuurders in Gent stelselmatig huurkandidaten weigeren op basis van etnische origine, handicap en een sociale uitkering. De tweede fase van het onderzoek toont nu aan dat wanneer de huurwoningsector weet dat er wordt gecontroleerd, er minder uitsluiting voorkomt. De Stad Gent zal daarom in de toekomst verder inzetten op het organiseren van praktijktesten. De sector erkent het probleem en sloot een charter met de Stad Gent. Via 10 gerichte acties wordt de discriminatie verder aangepakt.

In maart 2015 werden de resultaten bekend gemaakt van de eerste fase van het onderzoek naar discriminatie op de Gentse huurwoningmarkt, uitgevoerd door de vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent in opdracht van de Stad Gent (testperiode december 2014 – maart 2015). Via praktijktesten werd de toegang tot huisvesting in kaart gebracht. De resultaten van de eerste fase van het onderzoek toonden duidelijk aan dat personen met een andere etnische origine en een handicap stelselmatig worden gediscrimineerd in hun zoektocht naar een geschikte woning. De Stad Gent kondigde eind maart 2015 aan te zullen blijven controleren op discriminatie op de Gentse huurwoningmarkt.

In de tweede fase is onderzocht in welke mate het effect heeft wanneer verhuurders weten dat ze gecontroleerd kunnen worden. Na de aankondiging eind maart 2015 is een tweede golf van praktijktesten uitgevoerd bij 1666 huurwoningen in Gent. De resultaten van het tweede deel van het onderzoek (testperiode april – juni 2015) tonen een vermindering van het aantal gevallen van discriminatie wanneer de huurwoningsector weet dat er wordt gecontroleerd.

Vastgoedmakelaars blijken veel minder te discrimineren ten opzichte van kandidaat-huurders met een niet-Vlaamse naam. We stellen vast dat de netto-discriminatiegraad voor kandidaat-huurders met een niet-Vlaamse naam met bijna twee derden daalde bij vastgoedmakelaars. Voor de aankondiging van de praktijktesten was er een netto-discriminatiegraad van 26%, terwijl die na de aankondiging gedaald is tot 10%.

Zowel uit de eerste als de tweede fase van het onderzoek blijkt dat wanneer wordt gewerkt met een vastgoedkantoor het risico op discriminatie lager ligt dan wanneer een particuliere verhuurder zelf verhuurt. Bovendien stellen we vast dat bij de particuliere verhuurders geen significante verschillen zijn tussen de resultaten van de eerste en de tweede fase van het onderzoek.

Methodologie van het onderzoek

Onderzoekers van de vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent reageerden op 3129 advertenties voor huurwoningen en appartementen op het Gentse grondgebied in de periode december 2014 tot juni 2015. De onderzoekers contacteerden particuliere verhuurders of vastgoedmakelaars aan de hand van twee fictieve huurders, één met een discriminatieachtergrond en één als controlepersoon. Daarbij werd er voor gezorgd dat de contacten identiek waren en enkel afweken op basis van een achtergrondkenmerk waartegen gediscrimineerd zou kunnen worden. Ze onderzochten met name discriminatie op basis van een fysieke beperking (kandidaat-huurders met een visuele beperking), op basis van etnische afkomst (kandidaat-huurders met een Arabische, Turkse of Oost-Europese naam), sociale uitsluiting op basis van de bron van het inkomen (kandidaat-huurders met een sociale uitkering) en kruisvormen.

Stad Gent continueert praktijkonderzoek

‘Uit het onderzoek van de UGent blijkt dat het uitvoeren van gerichte praktijktesten een waardevol instrument zijn in de strijd tegen discriminatie’ stelt schepen Resul Tapmaz. ‘We zijn er in geslaagd om de discriminatie op de Gentse woningmarkt een stuk terug te dringen en werken verder.’ De Stad Gent blijft inzetten op praktijktesten om ook de komende jaren gerichte controles uit te voeren op discriminatie op de Gentse huisvestingsmarkt. De focus zal hierbij in eerste instantie liggen op discriminatie van personen met een beperking en etnische minderheden.

Om een goede opvolging van de resultaten te verzekeren worden deze steeds overgemaakt aan zowel het Beroeps Instituut voor Vastgoedmakelaars (BIV) als het Interfederaal gelijkekansencentrum. Het BIV kan een sanctie opleggen wanneer een makelaar discrimineert, het Interfederaal gelijkekansencentrum kan een gerechtelijke procedure opstarten.

Charter voor betere toegankelijkheid Gentse woonhuurmarkt

De resultaten van het onderzoek zijn uitvoerig besproken met de sector. Er is een grote bereidheid tot overleg. Dat een kleine minderheid van professionelen discrimineert, straalt af op de hele sector. Het structureel overleg tussen de Stad Gent en de huurwoningsector leidde intussen tot een charter en wordt gecontinueerd. Het charter is een reeks van 10 afspraken waartoe de sector en de Stad Gent zich verbinden om een meer toegankelijke woninghuurmarkt te creëren.

Punt 8 van het charter focust op sociale uitsluiting op basis van de bron van het inkomen. Samen met de sector wordt een instrument ontwikkeld op basis van referentiebudgetten om duidelijk aan te geven wanneer een kandidaat-huurder als solvabel wordt beschouwd. Het systeem zal een aanvulling vormen voor de 1/3e regel die momenteel door de sector wordt gehanteerd en tekort schiet wanneer het gaat om lage inkomens.

‘De opmerkelijke onderzoeksresultaten tonen aan dat het goed zou zijn dat de lokale overheid de bevoegdheid krijgt om structureel praktijktesten te kunnen uitvoeren om discriminatie tegen te gaan. Het garanderen van het recht op wonen en gelijke kansen voor élke Gentenaar, blijft voor de Stad een zeer belangrijke doelstelling.’ besluit schepen Resul Tapmaz.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Beste Peter Dedecker, je dwaalt wanneer je insinueert dat ik met frisse tegenzin opkom voor Gentse holebi’s’

Beste Peter,

Bedankt voor je brief (‘Het woord allochtoon is begraven, en toch leven Gentenaars niet samen met elkaar, maar naast elkaar’). Dat je het samenleven in onze prachtige stad zo ter harte neemt, doet me veel plezier. Tot vorige week kende ik je toch vooral als een vasthoudende cijferman, veeleer berekend dan betrokken. Neem het aan van een erg geëngageerde Gentenaar: ik deel je bezorgdheden. Maar ik kies voor een andere aanpak en oplossingen.

Gent staat inderdaad voor belangrijke uitdagingen. De stad wordt groter en meer divers. Het waarborgen van de veiligheid, het welzijn en de gelijkheid van alle Gentenaars is essentieel om aan de toekomst van Gent te kunnen bouwen.

Zoals je aanhaalt, ben ik zelf een product van sociale emancipatie. Voor een deel is dit te danken aan hard werken, doorbijten en niet op mijn kop laten zitten. Ook de context speelt mee: ik heb het geluk gehad om mijn leven vorm te kunnen geven in een progressief Gent. Een sociale, verdraagzame stad biedt opportuniteiten. Eerlijke kansen geven: het is de kern van de socialistische gedachte.

In 2012 kreeg ik het mandaat van de Gentenaars om samen met een goede ploeg de stad richting te geven. Dat ik daardoor zelf kan werken aan het vergroten van de gelijkheid van de Gentenaars, vuurt me elke dag aan.

Als socialist geloof ik in maximale participatiekansen voor élke Gentenaar. Je seksuele voorkeur, je afkomst, je gender, je beperking of het gebrek aan geld mag op geen enkele manier je ontplooiing in de weg staan en al zéker niet je fysieke integriteit hypothekeren. Laat dat duidelijk zijn: ik veroordeel in de scherpste bewoordingen alle geweld dat is geïnspireerd door haat. Tegenover maximale participatiekansen staat dat elke Gentenaar de verantwoordelijkheid heeft om naar vermogen bij te dragen aan de Gentse samenleving.

Je hebt goed onthouden dat drie jaar geleden het woord ‘allochtoon’ in Gent ten grave werd gedragen. De actie kwam er op initiatief van het Gentse middenveld en werd gesteund door het stadsbestuur. Het schrappen van dat containerbegrip was als symbolische actie een signaal om het wij-zij-denken te overstijgen.

Wat je niet hebt onthouden is dat er ook concrete beleidsmaatregelen zijn gevolgd. In maart 2015 heb ik een ambitieus Gents anti-discriminatieplan voorgesteld. Het plan bevat 58 acties op vlak van onderwijs, tewerkstelling, wonen en vrijetijdsbeleving met als doelstelling een grotere gelijkheid – inclusief gelijkheid in behandeling – in onze stad.

In het actieplan wordt een ruime interpretatie van discriminatie gehanteerd. Waar nodig worden specifieke acties opgezet rond racismebestrijding of bestrijding van uitsluiting op basis van seksuele voorkeur, geslacht of handicap. Sommige acties gaan over informeren en sensibiliseren, andere zijn er op gericht aan handhaving te kunnen doen. Het plan heeft tanden.

Je dwaalt wanneer je insinueert dat ik met frisse tegenzin opkom voor de rechten van Gentse homo’s, lesbiennes, biseksuelen of transgenders. Het opkomen voor de gelijkheid van de Gentenaars is voor mij geen opgave, het is mijn overtuiging.

In januari 2014, ruim een jaar voor de lancering van het anti-discriminatieplan, werd de Regenboogverklaring voorgesteld. Dit charter bevat een duidelijk engagement van vele partners, waaronder politie en parket, waarbij ze inzetten op de acceptatie van holebi’s en transgenders in onze stad. Ook organisaties zoals Merhaba, Turkse Unie en CDFondertekenden deze verklaring.

Holebi’s kunnen homofoob geweld melden bij een speciaal opgericht meldpunt van de politie. Tegen 2018 zullen 1218 Gentse politieagenten vorming hebben gekregen omtrent dit thema. Er werd dit jaar nog een interactieve tool ontwikkeld die seksuele diversiteit bespreekbaar maakt bij jongeren.

Er zijn ook Gentse imams die verbaal en fysiek geweld ten aanzien van holebi’s sterk veroordelen. Dergelijke positieve reacties worden vanuit het bestuur ondersteund; de thema’s worden ook besproken op structurele overlegmomenten tussen de moslimgemeenschappen en het stadsbestuur. Het lijkt ons beter deze zaken te ondersteunen dan elke moslim in het kamp van de holebi-haters te zetten.

Je dwaalt ook wanneer je stelt dat mijn collega’s of ikzelf zich voor de kar van een welbepaalde groep Gentenaars zouden laten spannen of hen op zijn minst zou ontzien. Het stadsbestuur werkt samen voor alle Gentenaars en de gezamenlijke toekomst van Gent. Daar horen ook specifieke maatregelen bij voor bepaalde problemen, dat is normaal.

Ik ben trouwens benieuwd naar het alternatief. Vind je dat het stadsbestuur niet meer moet investeren in kansengroepen? Vind je dat we geen gerichte maatregelen moeten nemen? Besturen is maatwerk en dat hoeft niet smalend ‘bepamperen’ worden genoemd. Ongelijke situaties kan men niet gelijk behandelen. De voorbeelden zijn talrijk.

Zo is er specifieke aandacht nodig voor de positie van etnisch culturele minderheden in ons onderwijs. Meer dan in andere landen reproduceert ons onderwijssysteem ongelijkheid. Gent zet daarom in op brugfiguren, huiswerkbegeleiding en het concept van de brede school.

Zo stimuleren we de aandacht voor g-sport – sport voor personen met een handicap – bij Gentse sportverenigingen. Er zijn financiële tegemoetkomingen, en een g-sportcoördinator begeleidt en adviseert de clubs. Er wordt zowel gewerkt aan inclusief sporten als aan de oprichting van een specifieke g-sportwerking. Opnieuw maatwerk.

Zo zorgen we er bijvoorbeeld ook voor dat ook de minst gegoede Gentenaars via de UITpas kunnen participeren aan het culturele en sportieve vrijetijdsleven. 25.000 gezinnen krijgen een eerlijke kans om de stad te beleven en zelf te ‘groeien’.

Ook op het vlak van tewerkstelling neemt Gent haar verantwoordelijkheid. Ik heb echter ernstige bedenkingen bij de maatregelen die uw collega ministers nemen op Vlaams niveau. Minister Philippe Muyters (N-VA) schaft tewerkstellings- en werkervaringsmaatregelen af die er net voor zorgen dat de meer kwetsbare groepen niet in de werkloosheid terecht komen. Ook de sociale economie stagneert onder de bevoegdheid van een Vlaamse N-VA minister. Wij willen als stad ten volle de strijd tegen werkloosheid aangaan, maar geef ons dan ook de nodige instrumenten.

Ik twijfel niet aan je goede bedoelingen bij het opstellen van je brief. Je kaart terechte knelpunten aan. We zien dezelfde uitdagingen maar verschillen in visie over de oorzaken, de dynamieken en (vooral) de oplossingen. Ik geloof dat de oplossingen die de N-VA aandraagt niet minder maar net meer ongelijkheid tot gevolg hebben.

Je zal me nooit horen beweren dat er in Gent geen problemen zijn. Maar in je brief spring je wel heel erg gezwind van de burgeroorlog in Syrië en het kalifaat van IS naar gaybashing door radicale moslims in een ‘gesegregeerd’ Gent. De Brugse Poort noch de Tolhuislaan is oorlogsgebied, Peter.

Elke aanvaring tussen Gentenaars of een frictie tussen bevolkingsgroepen geldt als te vermijden, maar een ‘clash van de beschavingen’ is niet de realiteit in Gent. Gratuit paniek zaaien en inspelen op het angstgevoel van mensen is geen goed plan voor Gent. Het is koren op de molen van radicalen.

Dat je in krachtige, negatieve en vooral veralgemenende termen spreekt over de samenlevingsproblemen in de Gentse wijken doet me vermoeden dat je niet alle wijken even goed kent. Als je dat wil, neem ik je eens op sleeptouw. Er is veel moois te beleven,

Vriendelijke groeten,
Resul

Lees de open brief van Peter Dedecker op Knack.be
Lees het antwoord van Resul op Knack.be

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Elk Talent Telt: kwalitatief jeugdvoetbal in Gent

Met Elk Talent Telt willen Voetbal in de stad, de Stad Gent en de Gentse voetbalclubs zo veel mogelijk Gentse jongeren en kinderen de kans geven om in zo goed mogelijke omstandigheden voetbal te spelen: zowel op pleintjes in de Gentse buurten als in de Gentse voetbalclubs. Daarbij wordt voetbal ook gebruikt als middel om kinderen en jongeren meer kansen te geven op zelfontplooiing en talentontwikkeling.

“Voetbal is meer dan voetbal, in het bijzonder als er gewerkt wordt met kinderen. Daarom ben ik trots dat 12 Gentse voetbalclubs samen binnen eenzelfde ethisch en sportief kader aan jeugdwerking willen doen, waarbij de kinderen centraal staan”, zegt Resul Tapmaz, voorzitter van Voetbal in de stad en Gentse schepen van Sport, Welzijn en Gelijke Kansen.

12 Gentse voetbalclubs ondertekenen samen met vzw Voetbal in de stad een samenwerkingsverband waarmee ze zich engageren voor kwaliteitsvol en geëngageerd jeugdvoetbal in Gent, als betrouwbare partners en goede Gentse buren. Want Elk Talent Telt!

Deze 12 partnerclubs  ondertekenen een charter waarmee ze zich engageren voor kwaliteitsvol en geëngageerd jeugdvoetbal in Gent: Hou ende Trou Zwijnaarde, Jago Sint Amandsberg, KAA Gent Ladies, KAA Gent, KRC Gent-Zeehaven, KVE Drongen, KVV Sint-Denijs sport, KSCE Mariakerke, SKV Oostakker, Standaard Muide, SV Wondelgem en VSV Gent. De clubs werken voortaan samen voor een kwaliteitsvolle jeugdopleiding voor zoveel mogelijk Gentse kinderen.

Sportief en maatschappelijk partnerschap
Elk Talent Telt heeft zowel sportieve als maatschappelijke doelstellingen. Binnen de formele setting wordt een samenwerking uitgebouwd met reguliere Gentse voetbalclubs. Binnen de informele setting worden initiatieven ontwikkeld rond pleintjes-en scholenvoetbal ter versterking van sociale cohesie van Gentse buurten. Deze initiatieven worden eerst opgestart in Nieuw Gent-Steenakker, de buurt naast de Ghelamco Arena.

Communitywerking
Elk Talent Telt is een nieuw pijler van Voetbal in de stad, de communitywerking van KAA Gent. Voetbal in de stad gebruikt de wervende kracht van KAA Gent en voetbal om maatschappelijke meerwaarde te genereren. Elk Talent Telt wordt uitgevoerd in opdracht van de Stad Gent en KAA Gent in nauwe samenspraak met KRC Gent-Zeehaven en de partnerclubs.

Lees het volledige persbericht.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Resul Tapmaz reikt Gentse moslims 4 opties aan voor Offerfeest

Op donderdag 24 september 2015 vieren moslims overal ter wereld het Offerfeest, samen met het Ramadanfeest een van de belangrijkste feestdagen van de islamitische kalender. In samenspraak met de moskeeverenigingen faciliteert het Gentse stadsbestuur al vele jaren het Offerfeest. Omwille van een verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren, uitgevaardigd door de Vlaamse regering, zijn dit jaar alternatieve opties ontwikkeld voor Gentse moslims. In 2014 werden in Gent nog 1.058 schapen onverdoofd geslacht op een tijdelijke slachtvloer. Om het Offerfeest ook dit jaar vlot te laten verlopen wordt sterk ingezet op een campagne om Gentse moslims te informeren rond de mogelijkheden om het Offerfeest op wettelijke wijze te vieren. Het stadsbestuur vaardigt opnieuw een totaalverbod op thuisslachtingen uit tijdens de periode tussen maandag 21 en maandag 28 september 2015.

Het Aïd Ald Adha (Offerfeest) of Aïd El Kebir (Groot feest) gaat terug naar het offer van Ibrahim of Abraham, een verhaal dat bij zowel moslims, joden als christenen bekend is. Ibrahim wilde als teken van zijn onvoorwaardelijke trouw zijn zoon aan God offeren. Een engel verhinderde dit en stond hem toe een schaap te offeren. Om deze houding van overgave te herdenken, doet elk moslimgezin een gift aan een welzijnsorganisatie of offert een dier, meestal een schaap of ram. Het vlees wordt verdeeld onder familieleden, buren, vrienden en personen in armoede.

Gent heeft een relatief grote moslimgemeenschap. In nauw overleg met de Gentse moskeeën faciliteert het stadsbestuur het Offerfeest al jaren op vlak van administratie, begeleiding en infrastructuur. In 2015 wordt het Offerfeest voor het eerst mee georganiseerd door IN-Gent vzw. De organisatie van het Offerfeest is een van de taken die de vereniging voor inburgering en integratie overneemt van de stedelijke Integratiedienst.

Verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren
Vlaams minister Ben Weyts besliste eind mei 2015 om het onverdoofd slachten op een tijdelijke slachtvloer te verbieden. Onverdoofd slachten wordt enkel nog toegestaan in erkende slachthuizen, verdoofd slachten blijft mogelijk op een tijdelijke slachtvloer. De beslissing van de Vlaamse regering bemoeilijkte de organisatie van het Offerfeest in Gent, aangezien in Oost-Vlaanderen niet voldoende capaciteit aanwezig is in erkende slachthuizen om aan de vraag van alle Oost-Vlaamse steden en gemeenten te voldoen. In 2014 werden in Gent 1.058 schapen onverdoofd geslacht op een tijdelijke slachtvloer. De Stad Gent voorziet sinds 2011 ook een aanbod van verdoofd slachten op een tijdelijke slachtvloer. Daar wordt echter weinig tot geen gebruik van gemaakt.

Schepen Resul Tapmaz: ‘Dat minister Weyts maatregelen neemt ter bevordering van het dierenwelzijn is niet meer dan logisch, het is zijn bevoegdheid. Dierenwelzijn is trouwens ook heel belangrijk voor óns. Net als vele lokale besturen betreuren we in Gent echter de manier waarop de minister heeft gehandeld. Er is sprake van gebrek aan overleg met enerzijds de vertegenwoordigers van Vlaamse moslims en anderzijds de lokale besturen die het Offerfeest praktisch moeten uitwerken. De vraag van de Vereniging van Steden en Gemeenten naar overgangsmaatregelen werd door de minister naast zich neergelegd, hoewel de Europese verordening waar hij zich op beroept, wel die mogelijkheid biedt.’

Opties voor Gentse moslims
De Stad Gent en IN-Gent vzw zijn er in geslaagd om in een korte periode goede alternatieven te voorzien om het Offerfeest dit jaar vlot te kunnen laten verlopen. Via een overeenkomst tussen IN-Gent vzw en slachthuis Adriaens in Zottegem is het mogelijk een schaap of ram onverdoofd te laten slachten. Slachthuis Adriaens investeert daartoe in de infrastructuur voor twee bijkomende slachtlijnen en gaat een samenwerking aan met veehandelaar Filip Taveirne om voldoende geattesteerd personeel te voorzien. Filip Taveirne richtte in 2012, 2013 en 2014 een tijdelijke slachtvloer in in Poesele in samenwerking met de Stad Gent.

Zo wordt een slachtcapaciteit van 1.200 dieren mogelijk gemaakt op de eerste twee dagen van het Offerfeest. IN-Gent vzw voorziet ook een aanbod van verdoofd slachten van een schaap of ram op een tijdelijke slachtvloer in Poesele in samenwerking met Fiip Taveirne. Daarnaast informeert IN-Gent vzw rond andere mogelijkheden zoals het doen van een gift of het aankopen van een schaap, ram of rund bij een lokale halal slagerij.

IN-Gent vzw zal sterk inzetten op de communicatie van alle opties voor Gentse moslims. Een folder die als praktische handleiding kan dienen, wordt beschikbaar gesteld online en gedrukt verspreid in het Nederlands, Frans, Engels, Turks en Maghrebijns. Bijkomend wordt vanaf vrijdag 4 september ingezet op informatiemomenten, georganiseerd bijvoorbeeld voor en na het vrijdaggebed in Gentse moskeeën.

Verbod op thuisslachten
Het stadsbestuur vaardigt opnieuw een totaalverbod op thuisslachtingen uit tijdens de periode tussen maandag 21 en maandag 28 september 2015. Thuis slachten brengt in stedelijk gebied heel wat overlast mee. De tijdelijke slachtvloeren zijn er destijds gekomen als tussenoplossing om het aantal illegale slachtingen thuis tegen te gaan. Door een goede samenwerking met de moslimgemeenschap en het inrichten van tijdelijke slachtvloeren is in Gent het aantal illegale thuisslachtingen de laatste jaren herleid tot bijna nihil. Het Gentse stadsbestuur vreest nu opnieuw een stijging van het aantal thuisslachtingen in de periode van het Offerfeest omwille van de veranderde regelgeving.Er zal dan ook sterk worden ingezet op de communicatie van het slachtverbod. In de sperperiode zal de lokale politiezone een verhoogd toezicht organiseren met bijzondere aandacht voor het vervoer van schapen en illegale slachtingen. Het overtreden van het slachten aan huis wordt strafbaar gesteld met een boete tot 2.000 euro.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen