Een evenwichtig meerjarenplan met vernieuwende sociale, ecologische en economische accenten

gentHet meerjarenplan 2014-2019 dat het stadsbestuur voorlegt is een
logisch voortvloeisel van het bestuursakkoord dat eind vorig jaar tussen het kartel sp.a-groen en OpenVLD werd afgesloten. Dus, met duidelijke prioritaire beleidsaccenten op het sociale, het ecologische en het
economische vlak.

Om tot een financieel evenwicht te komen zijn de nodige keuzes gemaakt met aandacht voor nieuwe accenten en door zuinig om te gaan met de beschikbare middelen. Hierdoor kunnen
naakte ontslagen bij het personeel worden vermeden, blijft het
middenveld gespaard en gaan de gemeentelijke opcentiemen op de
personenbelasting en de onroerende voorheffing niet omhoog.

De belangrijkste krachtlijnen:
1. Het netto investeringsbudget voor de komende zes jaar bedraagt
465 miljoen euro. Daarbij komen nog de investeringen van het
Mobiliteitsbedrijf, SoGent en het OCMW. Dit stelt ons niet alleen in
staat de huidige projecten af te werken, maar maakt ook ruimte
voor nieuwe initiatieven.
2. De steun aan de minstbedeelden en aan het sociaal-culturele middenveld blijft zoveel mogelijk behouden en wordt waar het kan uitgebreid.
3. Voor onderwijs, kinderopvang en veiligheid steken we een tandje bij.
4. Het globale economische klimaat in Gent wordt versterkt. Dit in het belang van alle Gentse ondernemingen en de jobs van vele Gentenaars.
5. De opcentiemen op de aanvullende personenbelasting en op de onroerende voorheffing stijgen niet. De grote bedrijfsbelastingen worden louter geïndexeerd.
6. Er komen bijkomende concrete maatregelen in het domein van zachte mobiliteit, groene energie, wonen en klimaatneutraliteit.
7. Er vallen geen naakte ontslagen bij de personeelsleden van de Groep Gent. Om de dienstverlening aan de Gentenaars nog te verbeteren wordt het personeelsbestand waar nodig versterkt, terwijl het aantal medewerkers elders wordt afgeslankt door het slechts gedeeltelijk vervangen van het aantal medewerkers dat de organisatie verlaat.
8. Alle entiteiten van de Groep Gent dragen solidair hun steentje bij tot de realisatie van dit meerjarenplan.

De financiële context:
Een aantal evoluties van het voorbije decennium heeft de Vlaamse lokale
besturen in een precaire financiële situatie gebracht. We brengen de
belangrijkste even in herinnering:

 • De daling van de dividenden uit de gas- en elektriciteitssector met 43 miljoen euro op jaarbasis. Aan uitgavenzijde is de energiefactuur gestegen met 9,8 miljoen euro.
 • De pensioenhervorming zorgt voor een forse verhoging van de pensioenfactuur. De pensioenen zullen de Stad Gent in 2019 ruim 25 miljoen euro per jaar meer kosten dan in 2014.
 • De politiehervorming heeft de stedelijke toelage aan de politie laten toenemen met 5 miljoen euro op jaarbasis. Bovendien zorgt de totaal achterhaalde KUL-norm, waarop de federale dotatie wordt berekend, ervoor dat de Gentse politie slechts voor 956 politiemensen wordt vergoed, in plaats van voor het effectief aantal dat in dienst is.
 • Een verlies van jaarlijks 2 miljoen euro door het Dexia-debacle.
 • Daarnaast worden we geconfronteerd met de niet-indexering van de toelagen voor de GESCO’s en van andere subsidies van de hogere overheden en met het stagneren van onze ontvangsten als gevolg van de crisis.

Uiteraard liggen niet alleen externe factoren aan de basis van de
financiële uitdaging waarvoor deze meerderheid zich gesteld zag. De
pensioneringsgolf van de komende jaren en de onmiskenbare budgettaire
krapte creëren meteen een opportuniteit om onze organisatie aan te
passen aan de noden van vandaag.

Het financiële meerjarenplan: de grote lijnen

Deze financiële vooruitzichten hebben geleid tot de vaststelling dat we –
bij ongewijzigd beleid – in 2019 zouden komen tot een tekort van 105
miljoen euro. Het college heeft dus keuzes moeten maken. Daarbij is
gezocht naar een evenwicht tussen minder uitgaven en meer inkomsten.

De ontvangsten
Aan ontvangstenzijde wordt niet geraakt aan de hoofdbelastingen.
Wonen, werken en ondernemen worden dus niet duurder.

De lokale belastingen:
De meeste lokale belastingen worden in 2014
herzien en geïndexeerd gemiddeld voor ongeveer 20% en vanaf 2015
jaarlijks met 2% verhoogd. Dit levert samen een meeropbrengst op van
10 miljoen euro in 2019.
Het gaat voor het grootste deel om beleidsbelastingen die vermijdbaar
zijn (leegstand, reclame, enz.) of die de Gentenaars zelf niet treffen
(banken, brandstofpompen, enz.). Zo wordt de toeristenverblijfstaks
verhoogd van2,5 euro naar 3 euro vanaf 2015. Verder wordt er ook een
nieuwe belasting op de nachtwinkels ingevoerd en op de innames van de
openbare weg bij bouwwerken voor zover die langer dan een maand
duren.

Om het aanbod aan gezinswoningen te vergroten worden de belastingen
op onbebouwde percelen en leegstand en verwaarlozing verhoogd. De
belasting op tweede verblijven wordt verhoogd van 650 naar 1000 euro
per jaar. Ook wordt de vrijstelling van de belasting op tweede verblijven
vanaf 2015 geschrapt voor eigenaars van een gezinswoning waar
studenten verblijven. Vergunde studentenkamers blijven vrijgesteld van
belasting.

Retributies:
Voor de retributiereglementen wordt enkel een indexering
toegepast. De meeste zijn in 2008 voor het laatst aangepast, wat
betekent dat ze nu met 15% geïndexeerd worden. Daarna zullen ze ook
jaarlijks met de inflatie stijgen. Er komen een aantal bijkomende
retributies vooral inzake het afleveren van de vergunningen. Dit levert
samen een meeropbrengst op van 3,5 miljoen euro in 2019.

Waar nodig worden sociale correcties toegepast en zijn er vanuit sociaal
oogpunt een aantal uitzonderingen. Kinderen zullen voortaan tot 6 jaar
gratis kunnen zwemmen. De bibliotheek aan De krook blijft ook gratis
toegankelijk en de schoolmaaltijden worden niet duurder.
De toegangsprijzen van onze musea worden opgetrokken naar het
Vlaamse gemiddelde, maar blijven gratis voor jeugd tot 18 jaar en op
zondagvoormiddag voor alle Gentenaars. Mensen in armoede krijgen
korting.

De tarieven voor grof vuil en voor groen-, fruit-, en tuinafval (GFT)
worden niet verhoogd. Dit laatste om burgers aan te zetten om GFT uit
restafval te houden. Ook de retributies voor huisvuilophaling worden
aangepast aan de inflatie. Het nieuwe tarief van 1,75 euro (in plaats van
1,50 euro) voor een 60-literzak zal gelden voor de komende zes jaar.
Hierbij worden de laagste inkomens ontzien en worden sociale correcties
versterkt vooral voor mensen met kinderen, en uitgebreid naar
doelgroepen die nu niet bereikt worden.

Daarnaast zal de Stad Gent onderhandelingen opstarten om haar
participaties in de elektriciteitsproductie over te dragen. Onze
participaties in de netwerkbeheerders willen we daarentegen behouden.
Tenslotte moet de rationalisatie van onze vastgoedportefeuille nog eens
15 miljoen euro opbrengen.

De uitgaven
Naast de weloverwogen keuze voor het aanboren van nieuwe
inkomstenbronnen, is het bestuur ook overgegaan tot een doordachte
beheersing van de uitgaven. De herstructurering van de stadsorganisatie is
daar een belangrijk onderdeel van. De nieuwe structuur moet leiden tot een efficiëntere
organisatie, en tot een betere dienstverlening tegen een lagere kostprijs.

We maken van de Groep Gent een slagkrachtige organisatie die de
nadruk legt op haar “core-business”, nl. de dienstverlening aan de
Gentenaars.

Er komen géén naakte ontslagen bij het stadspersoneel!
Door het slechts gedeeltelijk vervangen van het aantal medewerkers dat de
organisatie verlaat zal het aantal personeelsleden bij de stad Gent
geleidelijk dalen van 4.434 begin 2013, naar 3.999 eind 2019.
Bij het Stedelijk Onderwijs zal het aantal echter toenemen met 81
VTE’s naar 2102.
O.m. door de opening van een nieuw rust-en verzorgingstehuis en de oprichting van een sociaal dienstenbedrijf zullen er in 2019 bij het OCMW 221 medewerkers meer zijn.

Centralisatie van de stadsdiensten:
Tegen 2019 zijn er minder vestigingsplaatsen voor de stadsadministratie.

Stadsorganisatie 18% energiezuiniger:
gebouwen worden beter geïsoleerd en uitgerust met energiezuinige verwarmingsinstallaties, ledverlichting.
We vervangen ons voertuigenpark zo mogelijk door elektrische en CNG-voertuigen.

Behalve het gedeeltelijk niet-vervangen van het personeel wordt ook een
rem gezet op de stijging van de werkingskosten en overdrachten van
de Groep Gent, goed voor 13 miljoen minder uitgaven, waarvan 8 miljoen
besparingen op korte termijn en 5 miljoen door het afremmen van de
aangroei. Hierbij komt vooral de interne werking in beeld, en blijft de
steun aan het middenveld, en in het bijzonder de verenigingen voor
armoedebestrijding en maatschappelijke integratie, vrijwel volledig
gevrijwaard.

De meeste satellieten (OCMW, Politie, Ivago, enz.) worden mee
gefinancierd door een jaarlijkse overdracht van middelen vanuit de stad.
Enkel vanuit het Mobiliteitsbedrijf vloeit een bijdrage terug naar de stad.
Door op die overdrachten een verminderde groeivoet toe te passen en de
teruggave vanuit het Mobiliteitsbedrijf naar 4,6 miljoen op te trekken
wordt tegen het einde van de legislatuur gezamenlijk bij de satellieten
25,5 miljoen bespaard.
Ook hier wordt er telkens voor gezorgd dat de dienstverlening op peil
blijft en de nodige investeringen kunnen gebeuren.

De komende jaren zullen de pensioenuitgaven van de stad Gent stijgen
tot 65% van de loonmassa. We beschikken gelukkig over een pensioenfonds van meer dan 100 miljoen euro. Dit kunnen we nu gebruiken om een deel van de stijging van de pensioenuitgaven op te vangen.

Blijvend investeren in Gent
Naast de inspanningen om de uitgaven binnen de perken te houden, is
binnen het financieel evenwicht ook ruimte gecreëerd voor verdere
investeringen en voor nieuwe beleidsaccenten . Het maakt het mogelijk om
een verdere ontwikkeling van onze stad te realiseren en tal van
vernieuwende projecten op te starten. We brengen hieronder de
voornaamste initiatieven.

Een doortastend sociaal beleid:

 • Het groeipad van de bijdrage aan het OCMW via de stad evolueert van 83,2 mio euro in 2014 naar 93,9 mio euro in 2019. Deze 10 milj. euro extra zal in het bijzonder worden aangewend voor de versterking van het sociaal beleid en voor armoedebestrijding.
 • 40 milj. euro investeringen in voorzieningen voor senioren en in ouderenzorg, waaronder een nieuw woonzorgcentrum.
 • Sociale tewerkstelling: oprichting van een dienstenbedrijf en verhoging van het aantal jobs met 70 VTE (artikel 60§7).
 • OCMW geeft bijzondere aandacht aan kinderarmoede; hiervoor wordt jaarlijks minstens 1 miljoen euro voorzien.

Naar een klimaatneutrale stad:

 • Om Gentenaars en Gentse bedrijven te begeleiden in de transitie naar klimaatneutraliteit zetten we een extra budget van 17 miljoen euro. Hiermee voorzien we in de productie van lokale hernieuwbare energie, het verduurzamen van ons voedselsysteem en het terugdringen van energieverbruik. 6,6 miljoen euro hiervan wordt gebruikt voor het energiezuinig maken van woningen in de stad en in stadsvernieuwingsgebieden.
 • Het klimaatbeleid pakt ook de energiearmoede aan, onder meer door specifieke premies en trajectbegeleiding voor wie het niet breed heeft. 2 miljoen euro gaat naar het energiezuinig maken van sociale woningen.

We stimuleren verder economie en handel:

 • Het bestuur blijft inzetten op een actief economisch beleid, met nadruk op het versterken van het starters- en ondernemingsklimaat. De middelen voor het startersbeleid worden verhoogd van bijna 2 miljoen euro tot meer dan 3,5 miljoen euro.
 • We voorzien 1 miljoen euro om Gent verder te ontwikkelen als biotoop voor creatieve en innovatieve bedrijven.
 • Binnen het stedelijk gebied wordt meer dan 50 hectare duurzaam ingerichte bedrijfsterreinen bouwrijp gemaakt.
 • De belasting op onbebouwde gronden in industrieterreinen wordt afgeschaft om vooral grote bedrijven toe te laten ruimte te voorzien voor toekomstige uitbreidingen.

Andere belangrijke beleidsaccenten:

Kindvriendelijke stad:
We waarderen het lokaal jeugdwerk en investeren 7,3 miljoen euro in lokalen en 2,2 miljoen euro in toelagen. De kindersecretaris komt op voor de belangen van kinderen en jongeren. Op het jeugdwelzijnswerk voor de meest kwetsbare jongeren wordt niet bespaard.

Onderwijs en kinderopvang:
We blijven gaan voor een plaats voor elk kind op school en de kinderopvang. We blijven hier aankloppen bij de Vlaamse Regering voor extra middelen. We voorzien 88,7 miljoen euro investeringen in bestaande schoolgebouwen en voor 1700 bijkomende
plaatsen. We realiseren 220 bijkomende plaatsen in de kinderopvang. Dat
betekent niet enkel bijkomende aanwervingen maar ook 17,6 miljoen
investeringen in gebouwen.
De samenwerking met de buurt via de zogenaamde brede scholen wordt
uitgebreid, er worden meer netoverschrijdende brugfiguren ingezet om
de werking van onze scholen te versterken en het sociaal steunfonds
stijgt met 60%.

Stadsvernieuwing en woonbeleid:
We maken 34 miljoen euro vrij om de lopende stadvernieuwingsprojecten verder af te werken (o.a. Oude Dokken, Tondelier, Ledeberg Leeft, De Krook, Fabiolalaan, Ottenstadion) en voorzien 8,4 miljoen euro voor de nieuwe stadsvernieuwingsprojecten
(Dampoort-Sint-Amandsberg, Muide-Meulestede en Nieuw Gent) en
reserveren naast de premies voor het energiezuiniger maken van
woningen, ook 2,4 miljoen euro voor andere maatregelen voor de
bevordering van de woonkwaliteit.
We maken 1,5 miljoen euro vrij om krotten aan te kopen of te onteigenen
en na sloop nieuwe woningen te bouwen. We ondersteunen de sector van
sociale huisvesting. Boven de Vlaamse middelen voorzien we 500.000
euro voor het stimuleren van kleinschalige projecten in de sociale woningen.

Veiligheid:
Het Gentse politiekorps wordt structureel uitgebreid van 1035
naar 1064 operationelen, door het integreren van het O-team in het
operationeel kader. We laten plannen maken voor een nieuwe
politiekazerne via een PPS-formule, waarbij de opbrengst van de verkoop
van vier bestaande politiegebouwen en de FNO zal worden ingebracht.
Voor de brandweer zijn de nodige middelen voorzien voor de bouw van
een nieuwe post Oost aan de R4 te Melle zodat we de post Noord kunnen
sluiten.

Groenvoorziening:
Het Zuidelijk deel van de Gentbrugse Meersen en de
sportcluster in het Noordelijk Deel worden afgewerkt. We maken
middelen vrij voor de (her-)aanleg van tien parken. Er wordt ook een
budget vrijgemaakt van 1,8 miljoen euro voor woongroen in buurten
Mobiliteit: We bouwen Gent verder uit als fietsstad en verbreden de
dynamiek rond fietsen. Het Huis van de Fiets zal hier een grote rol in
spelen. Voor meer en betere fietspaden en om de fietsinfrastructuur te
verbeteren voorzien we 15 miljoen euro. We kiezen resoluut voor
duurzame vormen van mobiliteit, zoals tramlijnen, een
stadsdistributiecentrum en fiets- en autodelen.

Openbare Werken:
We investeren meer in de kwaliteit van het
openbaar domein en voorzien 4 miljoen euro extra per jaar voor
onderhoud van wegen en voetpaden, de aanleg van pleinen, het
wegwerken van zwarte verkeerspunten en voor veiligere
schoolomgevingen. Onder meer Oostakker en Drongen krijgen een
heraangelegd dorpsplein.

Sport:
Er werd een aanzienlijk budget vrijgemaakt voor zwembaden en
andere sportinfrastructuur o.a voor buurtsporthallen aan de Tondelier en
Oude Dokken. De tarieven voor schoolzwemmen voor Gentse
schoolkinderen blijven ongewijzigd en er komt een reductietarief voor
houders van een vrijetijdspas. Er komt een heroriëntatie van het
zwembad Rosas naar Rozenbroeken.

Cultuur:
We voorzien 6,3 miljoen euro voor structurele subsidies aan
culturele spelers en er komen nieuwe mogelijkheden voor
projectsubsidies. We voorzien een jaarlijkse exploitatiekost van 500.000
euro voor een nieuw erfgoeddepot voor de musea. We bevorderen
vrijetijdsparticipatie en voeren een vrijetijdspas in. We investeren 18,7
miljoen euro in een bibliotheek van de 21ste eeuw en een pop-rockzaal
aan de Krook en 12 miljoen euro in infrastructuurwerken aan musea,
monumenten en cultuurhuizen. We maken van Gent een levendige en
leefbare stad met een doordacht evenementenbeleid en eigen
evenementen, zoals de nieuwjaarsreceptie, Jazz in t Park, en twee
lichtfestivals in 2015 en 2018.

Gezondheidszorg:
Op de Muide komt er een bijkomend wijkgezondheidscentrum.

Integratie:
Stad Gent opteert voor een nieuw organisatiemodel voor de
integratie- en inburgeringssector zodat er meer duidelijkheid komt voor
de cliënt; Het voeren van een beleid voor Interne Europese Mirgratie
(IEM) blijft centraal staan, zowel curatief via buurtstewards als proactief
en we investeren in zelforganisaties van etnisch-culturele minderheden.
Ook hier worden de convenanten met de meeste middenveldspelers
gehandhaafd.

Dienstverlening:
Stad Gent blijft met de dienstverleningscentra
aanwezig in de Gentse deelgemeenten en wijken. We onderzoeken hoe de
service aan de burger efficiënter kan. Waar mogelijk clusteren we de
dienstverlening en investeren we in moderne loketten. Het E-loket wordt
uitgebouwd en we maken werk van de digitale handtekening, zodat de
Gentenaars 7 op 7 van de service van de stadsdiensten gebruik kunnen
maken.

Noord-Zuid:
Gent blijft een solidaire stad. Onze bijdrage aan 11.11.11.
zal in deze legislatuur nog stijgen en we blijven Fair Trade promoten.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Buurtwerk, Gelijke Kansen, Gezondheid, Personeel, Sport, Toegankelijkheid, Welzijn. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s